Careers

Customer Experience and Service

Customer Care Advisor - Sweden

Gothenburg, Sweden

Apply now

Customer Care Advisor - Sweden


Passion - du har det. För människor, EV-revolutionen, våra produkter, och överensstämmer med vårt hållbara uppdrag att förbättra samhället vi lever i. Din passion drivs energiskt av det sociala utbytet och genom att erbjuda exceptionell service. Låter detta som dig? Ansök idag!

(See English translation below.)

 

Låt oss beskriva utmaningen vi erbjuder

Vi på Polestar tror på vårt hållbara uppdrag till planeten, men vi bryr oss också om att bygga hållbara relationer med våra kunder. Vårt Global Customer Care-team befinner sig just nu i en spännande fas av att utveckla en ny intern funktion - vårt alldeles egna Customer Care Center! Inom denna funktion sker kommunikationen direkt med kunder likaså med tredje parter som representerar Polestar, för att säkerställa att våra kunder får den hjälp och information de behöver, genom kanaler som passar dem bäst. Med denna fantastiska möjlighet kommer du och teamet tillsammans att erbjuda positiva kundupplevelser.

Vi söker nu flera (!) serviceinriktade Polestar-stjärnor som kommer att arbeta i denna nya interna funktion från allra första början.

Eftersom vi älskar att umgås och att lära av varandra erbjuder vi dig att arbeta från vårt nya kontor i Göteborg (Hisingen), Sverige. Vi bryr oss även om våra kontorsdagar; men vi förstår även vikten av miljöombyte. Därför är vi flexibla för att arbeta på distans några dagar i veckan. Öppettiderna för vårt Customer Care Center kommer att vara måndag till torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-17.00 och lördag 10.00-15.00. Arbetstider kommer att vara i skift under dessa tider. Tillsammans med dina ca tjugo kollegor kommer du att inviga detta nya kontor och sätta ribban för exceptionell leverans gentemot våra kunder.

 

Om tjänsten

I denna nya roll kommer du att ge utmärkt kundservice genom att bygga och upprätthålla vänliga och professionella relationer med potentiella, nuvarande och tidigare Polestar-kunder. Eftersom teamet befinner sig i en expanderande fas, kommer du att ha ett dedikerat område inom Customer Care där du kan trivas och utvecklas till din fulla potential.

Du kommer att vara en första kontakt för våra kunder, där du kommer att fokusera på ett eller flera av dessa områden i enlighet med vår Customer Relationship Management (CRM) process:

 • E-post, ärenden, chattar, inkommande samtal och/eller utgående uppföljningssamtal. Du kanske också stöttar med aktiviteten i våra kunders sociala medier

Du kommer till exempel stödja kunder genom köpprocessen, vara den första linjen av klagomålslösningar eller erbjuda produktinformation. Dessutom kommer du att arbeta nära andra Polestar team för att ge en smidig kundupplevelse.

Under dina första veckor kommer du att ha en gedigen introduktionsperiod där du får lära dig mer om din roll, ditt team och vårt Polestar-way. Efter att ha slutfört detta kommer du att ha ett utbildningsprogram, som är ett kontinuerligt sätt att lära dig och utveckla dina färdigheter – vi tror på en kultur av coachning och utveckling för alla.

 

Vem du är

För att passa bra för denna roll söker vi dig med enastående färdigheter inom kundtjänst. Du är fantastisk på att lyssna och har ett entusiastisk och flexibelt förhållningssätt med förmågan att arbeta i team.

Din passion för EV och vår planet genomsyras i din kommunikation där du ger en energisk och positiv kundservice. Utöver detta är du uthållig, motiverad och har ett öga för detaljer med ett löfte om att leverera kvalitativt arbete inom tidsramar.

Vidare söker vi dig som har:

 • Slutförda studier på gymnasienivå eller högre
 • Mer än sex månaders erfarenhet med fokus på kundtjänst, inklusive telefon, dator och e-post som dagliga arbetsverktyg
 • God IT- och datorförståelse inom mjukvara/teknik
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på både engelska och svenska

Det är meriterande om du har följande:

 • Ytterligare språkkunskaper
 • Arbetslivserfarenhet inom fordonsindustrin eller liknande

 

Ansök idag

Är det här du? Om du är intresserad av att tillhöra vår Polestar-familj som Customer Care Representative får du gärna skicka in ditt CV (inget behov av personligt brev) omgående. Vi kommer att genomföra intervjuer under veckorna 50-51, och tjänsten förväntas starta den 31:a januari 2022.


 

 

___

(English translation)

 

Passion - you have it. For people, the EV revolution, our products, and align with our sustainable mission to improve the society we live in. Your passion is energetically fueled through the social exchange and by providing exceptional service. Sounds like you? Apply today!

 

Let us describe the challenge we offer

The people at Polestar believe in our sustainable mission to the planet, but we also care about building sustainable relationships with our customers. The Global Customer Care team is in an exciting phase of developing a new inhouse function – our very own Customer Care Center! This function will work both directly with customers, as well as with third parties representing Polestar, to ensure that customers can get the help and information they need through the channel that best suits them. In this golden opportunity, you and the team will together deliver exceptional customer experiences.

We are looking for multiple (!) service minded Polestars who will be working in this new inhouse function from the very beginning.

Since we love spending time together and learning from each other – we invite you to work from our new office located in Gothenburg (Hisingen), Sweden. We embrace our office days; however, we understand the importance of changing working environments – we are flexible for working remotely a few days per week. The opening hours of our Customer Care Center will be Monday to Thursday 08.00-20.00, Friday 08.00-17.00, Saturday 10.00-15.00, the working hours will be shift based over these times. Together with your approximately twenty colleagues, you will inaugurate this new office and set the bar for success within the service delivery towards our customers.

 

What you’ll do

In this new role, you will provide excellent customer service through building and maintaining friendly and professional relationships with potential, current and previous Polestar customers. Since the team is in a scale-up phase, you will have a dedicated area within Customer Care where you can thrive and develop into your full potential.

The role includes being a first point of contact for our customers, where you will focus into one or several of these areas in accordance with our Customer Relationship Management (CRM) process:

 • Emails, enquiries, chats, service-inbound calls and/or outbound follow up calls. You might also be supporting in our customers’ social media activity

For example, you might support customers through the buying process, be the first line of complaint resolution, or provide customers with product information. You will work closely with internal teams to provide a streamlined experience for customers.

During the first weeks of your employment, you will have an induction period where you will learn about your role, your team and the Polestar way. After completing this, you will be a part of a training and development program, which is an on-going opportunity to learn and grow in skills – we believe in a culture of coaching and development for all people joining.

 

Who you are

To be a great fit for this role, we are looking for you with exceptional customer service skills. You are immaculate in listening and have an enthusiastic and flexible approach with the ability to work as part of a team. 

Your passion for EV and our planet surges through your communication into providing energetic and positive customer service. In addition to this, you are resilient, motivated with attention to detail and the promise to deliver qualitative work thanks to your good time management skills.

Further on, we are searching for you who have:

 • Completed studies on a GCSE/high school-level or higher
 • More than six months experience in a role within Customer Service as a focus, including the phone, computer and email as your daily working tools
 • Good IT and computer understanding within software/technology
 • Excellent oral and written communication in English and Swedish

It is meritorious if you have the following:

 • Additional language skills
 • Work life experience from the automotive industry or similar

 

Apply today

Is this you? If you are interested in joining the Polestar family as Customer Care Representative, please submit your CV (no need for cover letter) straight away. We expect to conduct interviews during weeks 50-51 and the position is expected to start on the 31st of January 2022.

Are you ready for the journey? Which is electric by the way...


Application Developers - Polestar Digital

Come and help to build Polestar's critical digital products, platforms and services using the very latest technology.

Date
Category
Digital & IT
Location
Gothenburg, Sweden

Application Developers - Polestar Digital

Come and help to build Polestar's critical digital products, platforms and services using the very latest technology.

Digital & IT
Gothenburg, Sweden
Polestar © 2022 All rights reserved